Terms of Service

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 www.kristine-v.com 

§1

 Określenie Sprzedawcy

 

 1. Właścicielem Sklepu jest:

 Kristine-V

 z siedzibą w 00-195 Warszawa, ul. Zygmunta Słominskiego 7/139

 NIP: 5252337090 

REGON: 363695937 

Tel. +48 514455110 

E-mail: [email protected]

 

 

§2

 Postanowienia ogólne

 

 1.     Sklep internetowy [dalej Sklep] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej Regulamin].

 

 1.     Konsument [dalej Klient] jest to osoba fizyczna dokonująca ze Sklepem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (Art. 22 Kodeksu cywilnego).

 

 1.    Przedsiębiorca [dalej Przedsiębiorca] jest to osoba/podmiot/organizacja, dokonująca ze Sklepem czynności prawnej związanej z jej działalnością gospodarczą lub/i zawodową.

 

 1.   Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem/Przedsiębiorcą.

 

 1.   Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

 

 1.    Towary dostępne w Sklepie są nowe i są wolne od wad fizycznych i prawnych. Wyjątek stanowią towary wyświetlone na stronach Sklepu z wyraźnie zaznaczoną w opisie wadą fizyczną. Przedmioty te można nabyć w niższej cenie.

 

 

 

§3 

Zamówienia

 

 

 1.   Zamówienia można składać w następujący sposób: 

·         e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu, 

 

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta/Przedsiębiorcy danych pozwalających na weryfikację Klienta/Przedsiębiorcy i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia poprzez wysłanie na podany podczas składania zamówienia adres e-mail, wiadomości opisującej przedmiot zamówienia. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty, w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych, bądź sposobu zapłaty.

 

3. Dla stron wiążące są informacje widoczne na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia. Dotyczy to w szczególności: ceny, charakterystyki towaru, jego cech, elementów wchodzących w skład zestawu, terminów i sposobu dostawy.

 

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Klient/Przedsiębiorca składając zamówienie, składa ofertę zakupu określonego towaru.

 

 1.        Składając zamówienie, Klient/Przedsiębiorca, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamówionych produktów.

 

 1.     Po złożeniu zamówienia, na wskazany adres e-mail wysyłana jest wiadomość z informacją o kolejnych etapach realizacji zamówienia:

 

 

 1.   Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sklep potwierdza Klientowi/Przedsiębiorcy jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Klienta/Przedsiębiorcy lub pisemnie na wskazany przez Klienta/Przedsiębiorcę podczas składania zamówienia adres pocztowy.

 

8. W przypadku wyboru formy płatności przelewem, termin realizacji zamówienia będzie liczony od momentu, w którym środki za zamówienie Klienta/Przedsiębiorcy zostaną zaksięgowane na rachunku bankowym Sklepu.

 

9. Sklep odpowiada przed Klientem/Przedsiębiorcą na podstawie prawa rękojmi, regulowanego przez Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) przez okres 24 miesięcy (w przypadku towarów nowych), lub przez okres 12 miesięcy (w przypadku wszystkich towarów używanych). Dokładny opis procedury reklamacyjnej znajduje się w §6 niniejszego regulaminu.

 

§4 

Płatności

 1.   Klient/Przedsiębiorca ma do wyboru formy płatności:

          płatność przelewem (przedpłata), 

 1.   Ceny przesyłek określone są w podsumowaniu zamówienia. 
 1.   Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

4. W przypadku wyboru płatności przelewem, należność powinna zostać uregulowana w ciągu 7 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia przez Sklep. W przeciwnym wypadku Sklep anuluje zamówienie.

 

§5

Wysyłka towaru

  

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem poczty polskiej lub udostępnia do odbioru osobistego w siedzibie Sklepu.

 

§6 

Reklamacje

 

1. W przypadku niezgodności towaru z umową, Klient/Przedsiębiorca powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności. Koszty wysyłki pokrywa Klient/Przedsiębiorca. Adres, pod który Klient/Przedsiębiorca winien odesłać towar:

 

Kristine-V

ul. Zygmunta Słominskiego 7/139

00-195 Warszawa

 

 1.   Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta/Przedsiębiorcy w terminie 14 dni od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.

 

 1.    Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi/Przedsiębiorcy nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

 

4. W przypadku uznania reklamacji Sklep zwraca Klientowi/Przedsiębiorcy poniesione koszty wysyłki towaru.

 

 1.    Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych, są udostępniane i przekazywane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych. Więcej informacji odnośnie rozstrzygania sporów konsumenckich można znaleźć na stronie: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

 

 1.   Wzór formularza reklamacyjnego stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

 

 1.   Sklep odpowiada przed Klientem/Przedsiębiorcą na podstawie prawa rękojmi, regulowanego przez Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) przez okres 24 miesięcy (w przypadku towarów nowych), lub przez okres 12 miesięcy (w przypadku wszystkich towarów używanych).

 

 1.    Klient/Przedsiębiorca w momencie wystąpienia wady, może zażądać od Sklepu (w ramach prawa rękojmi):

·         obniżenia ceny;

Sklep ustosunkuje się do żądań Klienta/Przedsiębiorcy w ciągu 14 dni od momentu otrzymania żądania. Sklep rozpatrzy żądania Klienta/Przedsiębiorcy, biorąc pod uwagę następujące okoliczności:

 

 1.    Sklep może odmówić żądania Klienta/Przedsiębiorcy dotyczących wymiany bądź naprawy towaru pod warunkiem, że wymiana bądź naprawa towaru jest niemożliwa do zrealizowania (np. ze względu na zaprzestanie produkcji określonych części zamiennych lub całego towaru), lub w porównaniu z drugim z możliwych żądań, wymagałaby nadmiernych kosztów (np. żądanie wymiany całego urządzenia na nowe, jeśli uszkodzenie dotyczy jednego elementu o niskiej wartości.). Sklep zaproponuje w takim wypadku alternatywne rozwiązanie.

 

 1.    Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży mogą być rozstrzygane w drodze mediacji (więcej informacji znajduję się pod adresem: https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595) lub przez platformę internetową http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

§7

Prawo odstąpienia od umowy 

 1.   Na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r., Klient ma prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny. 
 1.    Odstąpienie od umowy jest skuteczne, jeżeli Klient złoży w terminie 14 dni od daty doręczenia towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy złożenie oświadczenia przed jego upływem. Forma złożenia oświadczenia może być dowolna, np. 

 

 1.   Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy na swój koszt. 
 1.    W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, pracownik Sklepu sprawdzi stan przekazanego produktu. 
 1.   Sklep zwraca środki w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 
 1.    Sklep zwraca środki przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego posłużył się Klient. W przypadku płatności kartą płatniczą, zwrot środków dokonywany jest na rachunek karty. 
 1.     W przypadku, gdy Klient wybrał inny, niż najtańszy oferowany przez Sklep, sposób dostawy przedmiotu , Sklep nie zwróci Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sklep zwróci jedynie koszt najtańszej dostawy danego przedmiotu do Klienta. 
 1.       Klient pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania). 

9. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach umów: 

 

10. Prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny nie przysługuje Przedsiębiorcy.

 11. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.


§8

Konto Klient/Przedsiębiorcy

 

1. Klient/Przedsiębiorca może założyć w ramach stron internetowych Sklepu Konto pozwalające na spersonalizowane zakupy, podgląd historii zamówień, podgląd statusów zamówień, zmianę danych wysyłkowych, dostęp do promocji, uproszczenie procesu zamówienia. 

2. Sklep nie pobiera żadnych opłat za prowadzenie Konta Klienta/Przedsiębiorcy. 

 1.     Klient/Przedsiębiorca może założyć Konto wypełniając odpowiednie formularze interaktywne zawarte na stronach internetowych Sklepu. 
 1.    Po wypełnieniu odpowiednich formularzy interaktywnych na stronach internetowych Sklepu, na wskazany podczas rejestracji adres e-mail wysyłana jest wiadomość z informacją o kolejnych etapach realizacji usługi utworzenia Konta: 
 1.   Każdy Klienta/Przedsiębiorca może w dowolnym momencie usunąć Konto rozwiązując tym samym umowę o świadczeniu usługi prowadzenia Konta. Usunięcia Konta można dokonać: 

Kristine-V
ul. Zygmunta Słominskiego 7/139 
00-195 Warszawa 

 1.   Klient/Przedsiębiorca powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta. 
 1.   Sklep może odmówić rejestracji gdy dane podane podczas rejestracji budzą uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności. 
 1.   Na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne, jeżeli Klient wyśle w terminie 14 dni od daty utworzenia Konta Klienta, oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy złożenie oświadczenia przed jego upływem. Forma złożenia oświadczenia może być dowolna, np. 

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku gdy Sklep w pełni wykonał usługę za wyraźną zgodą Klienta (w szczególności: gdy Klient dokonał zamówienia).


 

9. Umowa dotycząca świadczenia usługi prowadzenia Konta ma charakter bezterminowy zastrzeżeniem zdania następnego. Klient/Przedsiębiorca może w każdym momencie świadczenia usługi wypowiedzieć umowę poprzez kontakt: 

Kristine-V 

ul. Zygmunta Słominskiego 7/139

 00-195 Warszawa

 

 1.   Umowa dotycząca świadczenia usługi prowadzenia Konta ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym w momencie potwierdzenia danych przez Sklep. 
 1.   W przypadkach uzasadnionych (np. rażące łamanie postanowień Regulaminu przez Klienta/Przedsiębiorcę) Sklep może rozwiązać umowę za wypowiedzeniem, z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia.

 

§9

Newsletter

 

 1.   Klient/Przedsiębiorca może wyrazić dodatkową dobrowolną zgodę na przesyłanie na wskazany adres poczty elektronicznej treści reklamowych, handlowych, marketingowych a także dodatkowych informacji związanych z działalnością gospodarczą Sklepu. 
 1.     Podanie adresu poczty elektronicznej w celu zamówienia usługi newsletter oznacza zgodę na przesyłanie na wskazany adres poczty elektronicznej treści reklamowych, handlowych, marketingowych a także dodatkowych informacji związanych z działalnością gospodarczą Sklepu. 
 1.     Klient/Przedsiębiorca po podaniu adresu email otrzymuje na wskazany adres potwierdzenie rozpoczęcia świadczenia usług drogą elektroniczną. 
 1.     Otrzymanie przez Klienta/Przedsiębiorcę wiadomości potwierdzającej rozpoczęcie świadczenia usług drogą elektroniczną oznacza moment zawarcia umowy. 
 1.   Świadczenie usług jest bezpłatne. 
 1.   Dostęp do usług świadczonych drogą elektroniczną nie wymaga od Klienta/Przedsiębiorcy podania żadnych dodatkowych danych poza adresem e-mail oraz imieniem. 
 1.   Umowa dotycząca świadczenia usługi newsletter ma charakter bezterminowy zastrzeżeniem zdania następnego. Klient/Przedsiębiorca może w każdym momencie świadczenia usługi wypowiedzieć umowę rezygnując z usług świadczonych drogą elektroniczną poprzez: 

                    kontaktując się telefonicznie pod numerem: 514455110 

Kristine-V 

ul. Zygmunta Słominskiego 7/139 

00-195 Warszawa 

Umowa dotycząca świadczenia usługi newsletter ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym w momencie potwierdzenia danych przez Sklep.

 

8. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Usług świadczonych przez Usługodawcę należy przesyłać na adres 

Kristine-V

ul. Zygmunta Słominskiego 7/139 

00-195 Warszawa 

lub na adres e-mail: [email protected] 

 1.   Reklamacja powinna wskazywać oznaczenie Klienta/Przedsiębiorcy w szczególności wskazanie jego adres elektronicznego. Ponadto niezbędne jest wskazanie i uzasadnienie zarzutów będących podstawą reklamacji oraz wskazanie zakresu żądania. Dokładny opis procedur reklamacyjnych znajduje się w §6 niniejszego Regulaminu. 
 1. 0   Na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne, jeżeli Klient wyśle w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia świadczenia usługi newsletter, oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy złożenie oświadczenia przed jego upływem. Forma złożenia oświadczenia może być dowolna, np.

 

 

 

 

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku gdy Sklep w pełni wykonał usługę za wyraźną zgodą Klienta.

 

11. W przypadkach uzasadnionych (np. rażące łamanie postanowień Regulaminu przez Klienta/Przedsiębiorcę) Sklep może rozwiązać umowę za wypowiedzeniem, z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia.

 

  

§10 

Własność intelektualna

 

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu. 

§11

 Ochrona prywatności 

1. Składając zamówienie, Klient/Przedsiębiorca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia i/lub realizacji umowy prowadzenia Konta. 

2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami). 

3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

 

§12

 Środki techniczne

 1. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania asortymentu i składania zamówień na produkty, niezbędne jest: 

a)urządzenie końcowe (np. komputer, tablet, smartphone) z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;

 b)aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);

 c)włączona obsługa skryptów Java; 

d)akceptacja wykorzystywania plików cookies (wymagane w celu złożenia zamówienia).

 

§13

 Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1.   Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu. 

 1.   Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony. 
 1.   Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu.

 4.    Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientowi/Przedsiębiorcy posiadającemu konto na stronach internetowych Sklepu na adres e-mail wskazany w ustawieniach konta.

 5.  Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób określony w ust. 3. 

 1.      Sklep uznaje, iż Klient/Przedsiębiorca posiadający konto na stronach internetowych Sklepu zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do końca upływu okresu wskazanego w ust. 5. 
 1.     W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu właściwe jest prawo polskie.


Our Site may use "cookies" to enhance User experience. User's web browser places cookies on their hard drive for record-keeping purposes and sometimes to track information about them. User may choose to set their web browser to refuse cookies, or to alert you when cookies are being sent. If they do so, note that some parts of the Site may not function properly. Learn More.